Стварање света ни из чега

Аутори: Радомир Маринковић, Душко Максимовић

 

Школа / разред

                      II

Наставник

 

Наставна тема

Стварање света ни из чега (узрок постојања света јесте Бог као личност, Божија слобода)

Наст. јединица и број часа

[19.]Стварање света ни из чега

Тип часа

 

Облик рада

Фронтални, групни

Наставне методе рада

Метод усменог излагања и дијалошки метод

Образовно-васпитни циљеви часа

 

Наставна средства

Табла, креда, икона (), фотографија (), текст ()

Литература

1. Мидић, Игњатије, Православни катихизис за I и IIразред средњих школа, Београд, 2002.

2. КЊИГА ПОСТАЊА, превод и коментари еп.Атанасије Јевтић, Београд, 2004

3. Пено, Здравко, Катихизис – Основе православне вере, Никшић, 2002.

4. Зизиулас, Јован, Догматске теме, Нови Сад, 2001.

5. Јанарас, Христо, Азбучник вере, Нови Сад, 2000.

Ток часа

 

Уводни део (5-10 мин.)

Уписивање часа.

Молитва Господња.

Символ Вере.

Упознавање ученика са темом.

Наставник проверава предзнање ученика:

 

Централни део (25-35 мин.)

 

Завршни део часа (5 мин).

Рекапитулација.

Домаћи задатак:

 

Радни изглед табле

 Стварање света ни из чега